Voorwaarden

Cursus voorwaarden

Inschrijving
U kunt zich eenvoudig inschrijven voor een cursus door uw naam en e-mailadres  en de gewenste cursus in te vullen bij “inschrijven”, rechtsonder in de rechterbalk op de website. U kunt ook een e-mail te sturen aan info@raymondhuisman.nl onder vermelding van de cursus en het dagdeel waarop u deel wilt nemen. Met uw inschrijving verbindt u zich voor de gehele duur van de activiteit of cursus. De cursussen gaan alleen van start bij voldoende inschrijvingen. Inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing. Wij doen ons uiterste best iedereen te plaatsen en alternatieven te vinden als er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een cursus. Het kan hierdoor voorkomen dat een cursus later wordt bevestigd of geannuleerd dan in de voorwaarden staat vermeld.

De volgorde van binnenkomst van aanmelding is bepalend. Wanneer de cursus vol is, plaatsen we u op een wachtlijst of we kijken in overleg naar een alternatief. De inschrijvingen vervallen aan het eind van de cursus. Voor een volgende cursus dient u zich opnieuw in te schrijven. Als u als deelnemer voor het einde van een seizoen (=herfst-, winter- of lenteseizoen) de cursus verlengt naar het volgende seizoen, heeft u voorrang op ‘nieuwe’ deelnemers, die zich voor dat volgende seizoen hebben opgegeven.

Afmelding, annulering
Annulering van uw inschrijving  of overstappen naar een andere cursus of workshop kan kosteloos tot drie weken voor aanvang van de cursus of workshop. Tussen drie en twee weken voor aanvang brengen wij  15,- euro administratiekosten in rekening.

Afmelding voor workshops en cursussen moet ten minste twee weken voor de startdatum worden gedaan. Daarna zijn er kosten aan verbonden. Omdat vaak met zeer kleine groepen wordt gewerkt is een afmelding namelijk direct ingrijpend.

Bij afmelding tussen twee weken tot en met vijf dagen voor aanvang wordt de helft van de cursus- of workshopgelden terugbetaald.

Bij afmelding vanaf vier dagen voor de aanvangsdatum kan geen geld worden gerestitueerd.

Betaling
Bij voldoende aanmeldingen ontvangt u tussen drie en twee weken voor de start van de cursus een bevestiging van plaatsing en een factuur. Het is niet mogelijk om per automatische incasso te betalen.
Het cursusgeld (of de 1e termijn) dient binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te zijn overgemaakt. In overleg kan bij uitzondering anders worden betaald, in termijnen of op andere datum. Bij overschrijding van de termijn (of afgesproken termijn) wordt een herinnering verzonden. Na 21 dagen ontvangt u een aanmaning, hierbij brengen wij  10,- euro administratiekosten in rekening. Na 30 dagen ontvangt u de laatste aanmaning, deze wordt met nog eens 15,- euro administratiekosten verhoogd. Wanneer geen betaling plaatsvindt dan wordt de nota, verhoogd met alle incassokosten, ter invordering aan een incassobureau overgedragen. Er is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk.

Materialen
Materiaal en gereedschap zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld. U bent zelf verantwoordelijk de materialen mee te brengen die in het lesprogramma, wat u voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangt, zal worden vermeld. Op de website vindt u een algemene materialenlijst.

Lesuitval
Als cursisten verhinderd zijn en daardoor een les missen, is dat voor eigen rekening.
Het is voor de cursussen overigens wel mogelijk lessen in te halen in de cursussen op een ander dagdeel, Maar alleen binnen de seizoensperiode. Doorschuiven naar een volgend seizoen kan in principe niet. In overleg wordt, in sommige gevallen van pech zoals ziekte, wel  overeen gekomen dat de helft van de gemiste lessen extra kunnen worden ingehaald wanneer je weer opnieuw meedoet in het nieuwe seizoen. Zo delen we de pech met je die de oorzaak waren van het missen van lessen. Vakantie of werk beschouwen we niet als pech.
Bij lesuitval door ziekte of afwezigheid van de docent wordt geprobeerd de les in te halen op een ander moment.  Bij uitval van een of meerdere lessen zal de einddatum zodanig worden verschoven, dat het volledige lesprogramma door de eigen docent kan worden uitgevoerd.

Fotografie en video-opnamen voor publicitaire doeleinden
Tijdens cursussen en evenementen worden regelmatig foto’s en video-opnamen voor publicitaire doeleinden gemaakt. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming voor publicatie. Overigens staat u er in principe niet zelf op, maar uw werkstukken. Wilt u dat niet, teken dan bezwaar aan voorafgaand aan de cursus. Alle fotos en films publiceren wij uiteraard met de uiterste zorg.

Recht tot ontzegging
De directie kan besluiten een leerling/cursist de toegang tot lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij een niet tijdige betaling of bij wangedrag. De verplichting tot betaling van cursusgeld blijft dan bestaan.

Algemeen
Als een les niet door kan gaan dan ontvangt u daarvan bericht. Als u een of meerdere lessen niet kan volgen dan verzoeken wij u om dit door te geven. Verhindering van de deelnemer geeft geen recht op restitutie. In praktijk is inhalen in een andere cursusles in overleg meestal mogelijk. Inhalen kan alleen binnen hetzelfde seizoen. Doorschuiven naar een ander seizoen kan in principe niet, maar als het aantal inschrijvers in het nieuwe seizoen het toelaat, kan soms, bij uitzondering, de helft van de gemiste lessen worden ingehaald in het volgende seizoen.

Organisator behoudt het recht om:
– Bij onvoldoende belangstelling de betreffende activiteit te annuleren;
– Programmawijzigingen aan te brengen.

Aansprakelijkheid
Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed (kleding, kunstwerken en vervoermiddelen) van gebruikers in of nabij het atelier van Raymond Huisman, Binnenkant 39, 1011BM Amsterdam. Organisator is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door zijn opzet of grove schuld.

Privacy
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren wij u dat de organisator uw gegevens opneemt in een gegevensbestand. Wij gebruiken de gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van de inschrijving en de uitvoering van de gesloten cursusovereenkomst. Tevens gebruiken wij uw e-mailadres om u te informeren over nieuwe activiteiten van Raymond Huisman. Wij verstrekken geen gegevens aan derden.

Wijziging persoonlijke gegevens
Veranderingen in uw persoonlijke gegevens kunt u doorgeven via info@raymondhuisman.nl .

Suggesties, opmerkingen en klachten
Heeft u suggesties of ideeen? Laat het ons dan weten. Wanneer u niet tevreden bent over de lessen of wanneer organisatorische zaken niet voldoen aan uw verwachtingen, dan kunt u terecht voor overleg bij de organisator, Raymond Huisman.

Tot slot
Bij inschrijving via e-mail geeft u aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Organisator behoudt zich het recht voor af te wijken van de op deze website vermelde informatie. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Op alle rechtsverhoudingen tussen u en Raymond Huisman is Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisator.